top of page

Algemene voorwaarden - BIERFIETSEN

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake het verhuur door Lennert Van Moer met huurders gesloten en betreffende in deze AV genoemde Trapt hem zelf fiets, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Door betaling van het voorschot en/of totaalbedrag verklaart de huurder zich onverminderd akkoord met de huurovereenkomst, de bestuurdersverklaring en de Algemene voorwaarden..

Definities

In deze AV wordt verstaan onder: - Verhuurder: Lennert Van Moer - Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst de bierfiets (Trapt hem zelf fiets) huurt van de verhuurder voor een bepaalde periode. - De trapt hem zelf fiets: alle goederen die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires en gebruikte transportmiddelen.

Huurperiode

De Trapt hem zelf fiets wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 2 uur. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde bierfiets het magazijn van de verhuurder en eindigd op het tijdstip waarop de gehuurde bierfiets weer terugkomt in dat magazijn. De effectieve rijtijd door de huurder met de bierfiets komt overeen met de vooraf besproken en betaalde aantal uren door de huurder aan de verhuurder.

Tarieven

De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De huurder dient de huurprijs volledig voor de huurperiode te voldoen. Inclusief € 200,00 borg tenzij schriftelijk anders overeen gekomen is..

Borg

De betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode binnen de twee weken na de verhuring terug gestort tenzij al dan niet opzettelijk aangebrachte schade aan de gehuurde bierfiets wordt geconstateerd zoals beschreven in artikel 13 van deze AV of anderszins materiele of immateriële schade aan de verhuurder is toegebracht.

Annulering

Indien de huurder bij de verhuurder reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren zal de verhuurder in de 2 maanden voor de geresserveerde huurdatum de totale waarborg opeisen. Bij annuleringen meer dan 2 maanden voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend.

Legimitatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met de huurder aan te gaan, kan de verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door te tonen aan de verhuurder van een of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

Gebruik

De huurder zal de bierfiets uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de bierfiets omgaan als een goede huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. De huurder is verplicht ten alle tijden aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde bierfiets zich bevind om de toestand van die bierfiets te laten inspecteren.

Vervoer

De verhuurder vervoert de bierfiets vanaf het magazijn tot op de afgesproken plaats en komt deze terug ophalen na afloop van de huurperiode.

Werking

De huurder verklaart zich er van te vergewissen dat hem de bierfiets in goede conditie vanaf magazijn van verhuurder word geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de bierfiets en erkent huurder dat de door hem gehuurde bierfiets beantwoord aan het doel waarvoor hij de bierfiets huurt. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde bierfiets voordoet, dient de huurder zich direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de verhuurde bierfiets, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde bierfiets niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

In gebreken zijn en schadevergoeding

Indien de huurder niet tijdig op het overeen gekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is ten alle tijden verschuldigd over de schriftelijke overeengekomen periode. De bierfiets moet door de huurder naar schriftelijk afgesproken plaats worden terug gebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde bierfiets teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de bierfiets door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreken zonder dat ene aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Als dan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige bezorging bedraagt deze schadevergoeding € 25,00 per kwartier. Vanaf het tweede kwartier waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt. In geval van beschadiging van de bierfiets is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd als mede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs. Indien verhuurder ten gevolgen van te laat terug bezorging door huurder en of tenn gevolgen van beschadiging aan de bierfiets een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde en het voorgaande lid, 10.2. , van dit artikel verschuldigd zal zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen. Indien de verhuurder te laat aankomt bij de start plaats van de huurder door om het even welke reden ( verkeer, ongeval, andere groepen die te laat zijn, …) kan de huurder geen compensatie vragen. De afgesproken duurtijd van de huurperiode blijft uiteraard even lang voor de huurder..

Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van of schade aan de bierfiets is de huurder verplicht hiervan ter stond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan ter stond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopij van die aangifte ter stond aan de verhuurder te doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

Schade

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de bierfiets is ontstaan, ongeacht oorzaak of de toedracht daarvan, is voor de rekening van de huurder indien voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering. Deze tarieven liggen vast in lid 13.4. Het is de huurder niet toegestaan om in de gehuurde bierfiets door middel van spijkers, nieten, schroeven of anders zins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houd aan het hier genoemde verbod en dien ten gevolgen schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde bierfiets te laten voortslepen door enig ander voertuig. Indien de huurder zich niet houd aan dit verbod en dien ten gevolgen schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

Screenshot 2022-09-30 at 13.36.29.png

Verzekering

De gehuurde bierfiets is door de verhuurder verzekerd tegen zaakschade aan derden, welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde . Letselschade , voortvloeiend uit een technisch mankement aan de bierfiets is door de verhuurder verzekerd , tenzij er sprake is van dronkenschap. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde bierfiets die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd , alsmede voor schade aan verhuurder ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens huurperiode.

Wettelijke aansprakelijkheid

Het gebruik van bierfiets komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er zorg te dragen dat de gehuurde bierfiets wordt bestuurd door een bestuurder die een door verhuurder opgestelde bestuursverklaring heeft ondertekend . De minimum leeftijd van de bestuurder van de gehuurde bierfiets is 18 jaar .Deze bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de wegenverkeerswet. De bestuurder is verantwoordelijk voor schade ontstaan door zijn/ haar onzorgvuldig handelen.

Weigeringsrecht verhuurder

De verhuurder heeft ten allen tijde recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of eenzijdig te annuleren.

Gebruik door derden

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde bierfiets aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan , al of niet tegen vergoeding.

Sabam, billijke vergoeding, e.a.

Alle kosten met betrekking tot sabam, billijke vergoeding , e.a. die voortvloeien uit door huurder ten gehore brengen van muziek , hetzij mechanisch hetzij live , in openbare dan wel besloten gelegenheden , alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers , waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde bierfiets , zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen mogelijke aanspraak terzake door sabam , billijke vergoeding,e.a.

bottom of page